Обособленное подразделение
"Лубенский станкостроительный завод"
АО "МОТОР СИЧ"
О заводе| Новости| Продукция| Услуги| Контакты
Главная » Услуги » Учебный пункт

Учебный пункт

 

Навчально-методичний пункт

ВП „Лубенський верстатобудівний завод» АТ «МОТОР СІЧ»   

 

       ВП «Лубенський верстатобудівний завод» АТ «МОТОР СІЧ» більше ніж 15 років має у своїй структурі навчальний заклад (Навчально - методичний пункт), який ліцензований Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за 13 робітничими професіями ( прайс-лист додається).

Навчально-методичний пункт створено з метою організаціх підготовки, препідготовки та підвищення кваліфікації персоналу заводу, для забезпечення підготовки робітничих професій підприємства та організацій міста та району.

Навчальний заклад керується в своїй діяльності чинним законодавством  України та Положенням про НМП ВП «Лубенський верстатобудівний завод» АТ «МОТОР СІЧ»

Навчально-методичний пункт забезпечений матеріально-технічною та навчально-методичною базою, висококваліфікованими робітниками- настав-никами, необхідним  діючим сучасним верстатним обладнанням. Це надає  можливість здійснювати первинну професійну підготовку, перепідготовку, курсову підготовку, підвищення кваліфікації за необхідними для виробництва робітничими спеціальностями та отримувати суміжні професії.

За час існування  Навчально - методичним пунктом було підготовлено більше 500 осіб кваліфікованих робітничих кадрів для різних галузей виробництва, як для нашого підприємства, так і для інших підприємств міста та району, а саме: токарів, фрезерувальників, шліфувальників, свердлувальників, слюсарів- ремонтників, слюсарів з механоскладальних робіт, електрогазозварників, газорізальників, машиністів кранів, водіїв електро - та авто- візків та багато інших спеціальностей. Позитивні відгуки ми отримуємо від ПП заводу «Комсомолець», ВАТ «Лубнифарм», Хорольського механічного заводу, Миргородського заводу «Армапром» та інших підприємств-замовників, що підтверджує вірно взятий напрямок керівництвом нашого підприємства, яке все частіше бере на озброєння сучасну філософію бізнесу, з відповідним урахуванням гуманітарної складової у формуванні професійної майстерності кваліфікованих робітників, яка передбачає добросовісне ставлення до роботи, творчий підхід до дорученої справи, вміння спілкуватися з людьми, приймати рішення та організовувати їх виконання. 

За 2013 рік в  Навчально -методичному  пункті було навчено та атестовано з різних напрямків 1689осіб ( 604 ос. Замовників), з них 118 робітників за робітничими спеціальностями для нашого підприємства. Варто зауважити, що підготовлені робітники для нашого підприємства мають високий кваліфікаційний рівень, з року в рік його підвищують, після чого самі стають наставниками для молодих кадрів.

Великою перевагою в навчанні на нашому підприємстві є те, що учні одночасно поєднують теоретичне та практичне навчання, так як Навчально- методичний пункт знаходиться на території підприємства, і всі верстати та виробниче обладнання завжди використовуються в навчальному процесі. Тобто, учні половину робочого часу працюють в цехах біля наставників, а іншу половину - в навчальних аудиторіях, чим прискорюється час оволодіння практичними навичками учнів.

На ряду з оволодінням практичними навичками учнями, керівники підрозділів, за час навчання  мають можливість оцінити майстерність учнів, і до кінця навчального процесу прийняти рішення про доцільність прийняття такого робітника в підрозділ.

Пріорітетність навчання кадрів на виробництві в порівнянні з іншими навчальними закладами нашого рівня, полягає в тому,  що при проведенні навчання в Навчально-методичному пункті на ВП «Лубенський верстатобудів-ний завод» АТ «МОТОР СІЧ», використовуючи систему безперервного навчання, досягається переважний економічний ефект, в порівнянні з іншими навчальними закладами, за рахунок:

  • складання програми навчання, у відповідності  з  конкретною характеристикою потенціалу учнів та кінцевою метою нашого підприємства;
  • вирішальних  факторів у виборі методів і форм навчання, в основу яких покладено аналіз витрат і переваг;
  • коротких термінів підготовки співробітників при мінімальному відриві від основної діяльності, оскільки навчання є безперервним процесом і немає необхідності виділяти час на «звикання» до нового виду діяльності (вчитися);
  • збільшення практичної віддачі, тому що навчання на підприємстві максимально наближене до виробничої, організаційної практики, особливо якщо це безперервна система заходів щодо розвитку персоналу, що містить різні форми і методи;
  • оперативного реагування  і відмінного  пристосування  навченого персоналу  до умов зовнішнього середовища, що сприяє підвищенню конкурентоспро-можності підприємства в цілому.

Кваліфікаційний рівень робітника, його кваліфікаційна характеристика визначається згідно з нормативними документами, які вміщують вимоги до освіти, перелік основних знань, навиків, умінь які повинен мати робітник відповідної професії. Цій меті підпорядкований весь навчальний процес в НМП.

Спеціалісти-викладачі НМП, з великим досвідом роботи, забезпечують необхідний рівень професійної підготовки кваліфіковних робітників.

Виконуючи вимоги системи менеджменту якості професійної підготовки персоналу та «Политики АО «МОТОР СИЧ» в области качества», Навчально-методичний пункт може  повністю забезпечити потребу в робітничих кадрах заводу.

 

 

Учебно-методический пункт

ОП "Лубненский станкостроительный завод" АО "МОТОР СИЧ"

 

ВО "Лубненский станкостроительный завод" АО "МОТОР СИЧ" больше чем 15 лет имеет в своей структуре учебное заведение (Учебный - методический пункт), которое лицензировано Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины по 13 рабочими профессиями ( прайс-лист прилагается).

Учебно-методический пункт создан с целью организации подготовки, преподготовки и повышение квалификации персонала завода, для обеспечения подготовки рабочих профессий предприятия и организаций города и района.

Учебно-методический пункт обеспечен материально-технической и учебно-методической базой, высококвалифицированными роботниками- настав-никами, необходимым  действующим современным станочным оборудованием. Это предоставляет  возможность осуществлять первичную профессиональную подготовку, переподготовку, курсовую подготовку, повышение квалификации за необходимыми для производства рабочими специальностями и получать смежные профессии.   

За время существования  Учебный - методическим пунктом было подготовлено больше 500 человек квалифицированных рабочих кадров для разных отраслей производства, как для нашего предприятия, так и для других предприятий города и района, а именно: токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, сверловщиков, слесарей- ремонтников, слесарей механосборочных работ, электрогазосварщиков, газорезчиков, машинистов кранов, водителей электро - и авто- тележек и многие другие специальностей.

Позитивные отзывы о работе УМП мы получаем от ПП завода "Комсомолец", ОАО "Лубнифарм", Хорольського механического завода, Миргородского завода "Армапром" и других предприятий-заказчиков, что подтверждает верно взятое направление руководством нашего предприятия, которое все чаще берет на вооружение современную философию бизнеса, с соответствующим учитыванием гуманитарной составляющей в формировании профессионального мастерства квалифицированных рабочих, где предусматривается добросовестное отношение к работе, творческий подход к порученному делу, умение общаться с людьми, принимать решение и организовывать их выполнение.

За 2013 год в Учебный -методичному  пункте было научено и аттестовано по разнымнаправлениям 1689 человек ( 604 чел.- Заказчиков), из них 118 рабочих по рабочим специальностям для нашего предприятия. Стоит заметить, что под-готовленные рабочие для нашего предприятия имеют высокий квалификацион-ный уровень, из года в год его повышают, после чего сами становятся наставни-ками для молодых кадров.

Веским  преимуществом в учебе на нашем предприятии является то, что ученики одновременно сочетают теоретическую и практическую учебу, так как Учебно- методический пункт находится на территории предприятия, и все станки и производственное оборудование всегда используются в учебном процессе. То есть, ученики половину рабочего времени работают в цехах около наставников, а другую половину - в учебных аудиториях, чем ускоряется время овладения практическими навыками учеников

На ряду с овладением практическими навыками учениками, руководители под-разделений, за время учебы  имеют возможность оценить мастерство учеников, и до конца учебного процесса принять решение о целесообразности принятия такого рабочего в подразделение.

Приоритетность учебы кадров на производстве, по сравнению с другими учебными заведениями нашего уровня, заключается в том,  что при проведении учебы в Учебно-методическом пункте на ОП "Лубненский станкостроительный завод" АО "МОТОР СИЧ", используя систему непрерывного обучения, дости-гается подавляющий экономический эффект, по сравнению с другими учебны-ми заведениями, за счет:

  • составления программы учебы, в соответствии  с  конкретной характеристикой потенциала учеников и конечной целью нашего предприятия;
  • определяющих  факторов в выборе методов и форм учебы, в основу которых положен анализ расходов и преимуществ;
  • коротких сроков подготовки сотрудников при минимальном отрыве от основ-ной деятельности, поскольку учеба является непрерывным процессом и нет необходимости выделять время на "привыкание" к новому виду деятельности (учиться);
  • увеличение  практической отдачи, потому что учеба на предприятии макси-мально приближена к производственной, организационной практике, особенно если это непрерывная система мероприятий относительно развития персонала, который содержит разные формы и методы;
  • оперативного реагирования  и отличного  приспособления  наученного персонала  к условиям внешней среды, которая способствует повышению конкурентоспро-можності предприятия в целом.

Квалификационный уровень рабочего, его квалификационная характеристика определяется согласно нормативным документам, которые содержат  требова-ния к образованию, перечень основных знаний, навыков, умений которые должен иметь рабочий соответствующей профессии. Этой цели подчинен весь учебный процесс вУМП.

Специалисты-преподаватели УМП, с большим опытом работы, обеспечива-ют необходимый уровень профессиональной подготовки квалификацирован-ных рабочих.

 

Выполняя требования системы менеджмента качества профессиональной подготовки персонала и "Политики АО "МОТОР СИЧ" в области качества", Учебно-методический пункт может  полностью обеспечить потребность в рабочих кадрах завод.

 

 

Учебно - методический пункт проводит обучение по следующим направлениям:

 

1.Учеба и аттестация по  законодательных и нормативных актах охраны труда по курсу :

 

1.1 . Общие вопросы по охране труда ( Закон Украины " Об охране труда " , "Типовое положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам ОТ " ( НПАОП 0.00-4.12-05 ) , инструкций по охране труда по специальности , предоставление доврачебной помощи .

1.2 . « Правила безопасности систем газоснабжения Украины » ( НПАОП 0.00-1.20-98 ) и

 « Газоснабжение » ДБН В.2.5 -20 -2001

1.3 . « Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов , работающих под давлением »

( НПАОП 0.00-1.59-87 ) .

1.4 . « Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»

( НПАОП 0.00-1.01-07 ) .

1.5 . « Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников » ( НПАОП 0.00-1.36-03 ) .

1.6 . « Правила охраны труда во время выполнения работ на высоте » ( НПАОП 0.00-1.15-07 ) .

1.7 . « Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа ( 0,7 кгс / см ) , водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 С , ( НПАОП 0.00-1.60-66 , НПАОП 0.00-1.26-96 ) .

 

2 . Подготовку , переподготовку и повышение квалификации рабочих по следующим специальностям (Лицензия № 034795 от 24.04.2012 года) :

2.1 . Газорезчик .

2.2.Електрогазосварщик .

2.3 . Стропальщик .

2.4.Електромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

2.5 . Машинист крана ( руководитель - мостовые и козловые краны).

2.6.Водитель  электро - и автотележки .

2.7.Токарь .

2.8.Водитель погрузчика.

2.9.Токарь - расточник .

2.10  Слесарь - ремонтник .

2.11 Слесарь механосборочных работ .

2.12  Шлифовщик .

2.13  Фрезеровщик .

2.14 Машинист авто вышки и автокрана (для лиц, имеющих удостоверение водителя)

 

3 . Подготовку , переподготовку и повышение квалификации рабочих на курсах целевого назначения :

3.1 Газорезчик с применением сжиженных газов ( пропан - бутан ) .

3.2  Оператор газовых промышленных печей и сушильных установок .

3.3 Оператор газифицированных теплогенераторных .

3.4.Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования .

 

4 . Очередную проверку знаний по охране труда по рабочим специальностям для выполнения работ с повышенной опасностью .

 

 

Справки по тел . 05361-7-39-21 Зав . УМП Щербак Надежда Ивановна